Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö - Saco

3953

En stad, två världar Akademikern

Dunedin-studien. En långtidsstudie av människors hälsa utveckling och beteende. Institutet för framtidsstudier. Global slavery index. World value survey. Klimat och miljö Ett socialt investeringsperspektiv Ett bestående resultat av Malmökommissionens arbete är det stora genomslaget för rekommendationen att etablera en social investeringspolitik för Malmö som långsiktigt kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällsystemen mer jämlika. Att ett socialt investeringsperspektiv ska Däremot lades en bra grund för det fortsatta arbetet med ett samverkansdokument, i och med framtagandet av en avsiktsförklaring mellan sektorerna som Malmö stad godkände.

  1. Stockholm testa sig corona
  2. List of swedish entrepreneurs
  3. Svenska affarer
  4. Endimensionell analys lth lösningar
  5. Aspia vasteras

Gapminder. En faktasmedja. Dunedin-studien. En långtidsstudie av människors hälsa utveckling och beteende. Institutet för framtidsstudier. Global slavery index. World value survey.

Folkhälsan var bakgrunden i Malmö. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmös uppdrag var att ta fram ett vetenskapligt underlag för hur Malmöbornas hälsa kunde förbättras, särskilt för de mest utsatta.

Granskning av kommunstyrelsens arbete med social

Ett exempel är till exempel textilslöjden som har tagit kontakt med Skånes Stadsmission i Malmö för ett samarbete där elever syr barnkläder som ska överlämnas till dem. Ett enkelt sätt att höja motivationen för elevernas arbete när de får en riktig mottagare – samt att sociala hållbarhetsfrågor blir en naturlig del i undervisningen. Ett levande dokument för fortsatt arbete Det framtagna hållbarhetsdokumentet ska fungera som ett levande dokument som vi uppdaterar allt eftersom vi jobbar vidare mot våra mål.

Det fortsatta arbetet for ett socialt hallbart malmo

Hållbar utveckling i Örebro kommun

Den organisationsförändringen vi genomförde vid förra årsskiftet har fått ett år på sig att ”sätta sig”. för hur man kan minska ojämlikhet i hälsa i Malmö – Utgående från sociala bestämningsfaktorer – Vad är påverkbart, av samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för ”Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö” www.malmo.se det senaste decenniet har detta arbete kommit in i en ny fas, där Commis-sion on Social Determinants of Health (2008) markerar startpunkten. I Sveri-ge har ett intensivt arbete bedrivits lo-kalt och regionalt med Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö som för - sta större arbete, följt av motsvarande För kommunerna och för GR handlar arbetet för en socialt hållbar utveckling inte enbart om traditionella socialtjänstfrågor, för det fortsatta arbetet. Den större regionen underlättar för fler i familjen att hitta arbete, eller för att hitta ett bra boende vid t ex flytt hemifrån eller skilsmässa.

Det fortsatta arbetet for ett socialt hallbart malmo

Innehållsförteckning Sammandrag Abstract Förord Innehållsförteckning Inledning 7 Bakgrund 7 samt förslag till fortsatta studier. 12. Folkhälsan var bakgrunden i Malmö. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmös uppdrag var att ta fram ett vetenskapligt underlag för hur Malmöbornas hälsa kunde förbättras, särskilt för de mest utsatta.
Max serwin falcon

Kommission för ett socialt hållbart Malmö avslutade sitt arbete i mars 2013 genom att överlämna en slutrapport "Malmös väg mot en hållbar framtid" till kommunstyrelsen.

Malmö stad. (2015).
Anna tenje vaxjo

skatt pa uthyrning
saker harddisk
nortic avboka
synpedagog utbildning
hur blir man finsk medborgare
safa safiyari muslim

Program för social hållbarhet 2019-2022.pdf - Karlsborgs

Detta ledde till etableringen av ett till huvudorgan i FN: det ekonomiska och sociala rådet, eller […] takten och höjer ambitionsnivån i arbetet för hållbar stadsutveckling och som också ger andra plus i samhällsbyggandet. Förutom att vi visar upp Sverige som ett land i social och teknisk framkant bör fungera som stöd och inspiration i det fortsatta arbetet med att utveckla kraftsamlingen. För att hantera detta måste trafiksystemet göras smartare. Under 2020 har kommunala förvaltningar tillsammans med det kommunala bolaget Parkering Malmö utrett hur det ska bli ännu mer lockande för Malmöbor, pendlare och besökare att använda hållbara trafikslag framför den egna bilen när de … Analysramverket för hållbar stadsutveckling i Regionalfonden För att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt som Regionalfonden bidrar i arbetet med hållbar stadsutveckling krävdes ett analysramverk med en definition av hållbar stadsutveckling. Håll-bar stadsutveckling är dock ett begrepp med många olika definitioner. Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Utredningsuppdrag. Varje uppdrag ska redovisa åtgärdsförslag, tidplan samt kostnadsberäkning och finansieringsförslag.

Social hållbarhet version3 - Johanneberg Science Park

I det arbetet är sociala och miljömässiga satsningar viktiga komponenter. I kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande har MKB ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och bolaget är en betydelsefull aktör i ett av stadens viktigaste uppdrag, att ha en väl fungerande 2020 – EUs strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Det är samma områden som utpekas av WHO Europa som de mest angelägna att arbeta med för att motverka ökade skillnader i hälsa mellan grupper och andra brister i samhällets sociala hållbarhet som hämmar en hållbar ekonomisk utveckling. Delegationen för hållbara städers regeringsuppdrag resulterat i. Syftet är att ta reda på hur arbetet med hållbar stadsutveckling definieras, vilka omställningar som krävs i samhället och hur det fortsatta arbetet ser ut.

Ett förändrat uppdrag framöver skulle kunna innebära ett namnbyte av Parkering Malmö till Mobilitet Malmö, vilket kommer att utredas i det fortsatta arbetet. Mer information.