799

20. 3.3.2 Oriktig uppgift. 20. 3.4 Har SKV en bredare utredningsskyldighet än andra förvaltningsmyndigheter? 21.

  1. Med bed technology
  2. Vårdförbundet västmanland
  3. Antidepressiva venlafaxin 150 mg
  4. Izettle kortleser
  5. Isac skedung
  6. Volvia försäkring pris
  7. Svensk julmat
  8. Körtillstånd grävmaskin

Förutsättningar för efterbeskattning. 6 § Skatteverket får meddela ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige efter utgången av den tid som anges i 5 § under de förutsättningar och på det sätt som anges i 7-9 §§ (efterbeskattning). 2020-10-26 fatta beslut om efterbeskattning och skattetillägg. Skattetillägget utgör en straffavgift för oriktigt lämnade uppgifter och betraktas som en straffrättslig sanktion som utgör en alternativ påföljd till skattebrotten i SBL. Förekomsten av en påföljd som skattetillägg på … Förutsättningar för efterbeskattning förelåg inte i mål om allokering av dotterbolagsaktier till filial Fråga om efterbeskattning vid allokering till filial Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom avseende fråga om det förelåg förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg i ett mål om allokering av dotterbolagsaktier till filial. I am translating a court document to do with a company appealing a court decision for tax payments. The text refers to 'efterbeskattning, tidigare eftertaxering'.

englanti.

De skäl som kan ligga till grund för en utredning av efterbeskattning är oriktiga uppgifter, utebliven deklaration eller vägran att lämna begärd uppgift, samt om det föranleds av en uppgift om skalbolag. Normalt kan efterbeskattning endast ske om oriktig uppgift lämnats. Det finns dock en utvidgad möjlighet till efterbeskattning, vilket kallas efter-beskattning genom följdändring. Då krävs det inte någon oriktig uppgift, utan endast att följdändringsbeslutet är en direkt konsekvens av ett huvudbe-slut riktat mot en annan skattskyldig.

Efterbeskattning

27–34 §§ SFL. Beslut om efterbeskattning får bl.a.

Efterbeskattning

B-sarja. 1974. Ervasti 2012 Ervasti, Kaijus: Laki, konflikti
Erp evaluation ppt

fattas när … Beslut om efterbeskattning får meddelas av Skatteverket inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Sådana beslut får fattas bara i vissa i lagen angivna fall, se 66 kap. 27–34 §§ SFL. Beslut om efterbeskattning får bl.a.

Utan krav på oriktig uppgift. På grund av oriktig uppgift. När efterbeskattning inte får I am translating a court document to do with a company appealing a court decision for tax payments.
Johanna carlsson läkare

sbar example
regler for lonebidrag
ta ut pensionssparande swedbank
mättekniker jobb
bvc åkarp
organisationen plant et træ

Ett nytt rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen ökar förutsägbarheten beträffande bevisprövningen i skatteprocessen. HFD ger svar på vilka krav på bevisningen som ska gälla gentemot det allmänna vid ordinarie omprövning och omprövning efter tvåårsfristen genom efterbeskattning. Skatteverket förlorar i KamR - aktieägare undgår efterbeskattning och skattetillägg Länsrätten upphävde i ett avgörande Skatteverkets beslut att genom eftertaxering bland annat höja en mans inkomster med närmare 460 miljoner samt att påföra honom skattetillägg. Ulrika är specialiserad på skatteprocess och skatteförfarande.

Förutsättningar för efterbeskattning förelåg inte i mål om allokering av dotterbolagsaktier till filial Fråga om efterbeskattning vid allokering till filial Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom avseende fråga om det förelåg förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg i ett mål om allokering av dotterbolagsaktier till filial. Beslut om efterbeskattning får meddelas av Skatteverket inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Sådana beslut får fattas bara i vissa i lagen angivna fall, se 66 kap. 27–34 §§ SFL. Beslut om efterbeskattning får bl.a. fattas när den skattskyldige har lämnat en oriktig uppgift vid beskattningen.

•Detta är ett annat synsätt än vad HFD kommit fram till och kan möjligen ses som ett … Det framgår av bestämmelsen när efterbeskattning kan ske, se punktlistan i bestämmelsen. De skäl som kan ligga till grund för en utredning av efterbeskattning är oriktiga uppgifter, utebliven deklaration eller vägran att lämna begärd uppgift, samt om det föranleds av en uppgift om skalbolag. Normalt kan efterbeskattning endast ske om oriktig uppgift lämnats. Det finns dock en utvidgad möjlighet till efterbeskattning, vilket kallas efter-beskattning genom följdändring.